Posta Crne Gore
 
PočetnaPitanja i odgovoriRegistracija na portalu Poreske uprave
 
Pitanja i odgovori

Registracija na portalu Poreske uprave

Prilikom registracije digitalnog certifikata na portalu Poreske uprave potrebno je unijeti određene podatke. Na ekranu za unos za jedan podatak piše:
     Molimo unesite PIB
a u red ispod:
     Vaš matični broj.

Da li se unosi PIB (pravnog lica) ili JMBG (odgovornog lica)?
U naznačeno polje se unosi, isključivo, JMBG odgovornog lica.

Po završetku registracije digitalnog certifikata na portalu Poreske uprave uz potvrdu da je certifikat registrovan dobiju se i podaci o certifikatu. Pored ostalih podataka postoji i podatak o periodu važenja digitalnog certifikata. U tom dijelu piše da certifikat važi samo na dan prijave.

Da li to znači da svakog dana moramo ponovo da se registrujemo? Da li certifikat važi 3 godine kako piše u potpisanom Ugovor?
Ne, nemorate se svakog dana registrovati. Ovo je samo mala greška u programu koji vam ispisuje izvještaj tj. podatke o certifikatu. Do promjene nekog od ključnih podataka na digitalnom certifikatu i do isteka perioda važenja (3 godine) vaš certifikat je uredbno registrovan u Poreskoj upravi.
Da – digitalni certifikat je validan od dana izdavanja 3 godine.

 

Više puta mi se desilo da ne mogu da se prijavim na portal Poreske uprave uz poruku:
     Vaša sesija je istekla.

Da li to znači da je istekao period važenja certifikata?
Ne - digitalni certifikat je validan od dana izdavanja 3 godine.
Radi se o maloj grešci u programu koji daje poruku koja nema smisla sa stvarnom greškom. Naime ovdje se u pravilu radi o pogrešno unešenoj lozinki za portal Poreske uprave.


Promijenila sam prezime. Da li je potrebno uraditi neke promjene na digitalnom certifikatu?
Da – obavezno je potreno promijeniti prezime.
Procedura za promjenu prezimena je sledeće:
 1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu - Zahtjev za certifikat i označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
  U donjem lijevum uglu mora se staviti pečat i potpisati.
  Napomena: Formular se mora kompletno popuniti.
  Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata

 2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novim podacinma (prezime) za odgovorno lice.
  Napomena: Formular se mora kompletno popunit i označite opciju: ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
  Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.

 3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom: ispravka podataka za ovlašćeno lice (svrha transfera).

 4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati.
  Napomena: Ukoliko to radi drugo lice obavezno je ovlašćenje na memorandumu vaše firme u kojem mora stojati ime i prezime i broj lične karte tog lica.
Sve spomenute formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me u dijelu Certifikaciono tijelo - Dokumentacija